Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Maersk Oil, Amerika Plads│By Architects: PLH Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari